X.509 Sertifikaları Oluşturmak

Günümüzde neredeyse bütün VPN uygulamaları tarafların kimlik kanıtlaması için X.509 sertifikalarının kullanımına izin vermektedir.Bu sertifikalar Secure Socket Layer (SSL)'ın HTTP protokolündeki uygulamasında kullanılan sertifikalarla aynıdırlar.

Bu bölümde sertifikaların oluşturulması kısaca özetlenecektir.

OpenSSL Kullanımı

Linux'ta X.509 sertifikası oluşturmanın en kolay yolu openssl komutunu ve yardımcı araçlarını kullanmaktır. OpenSSL paketi kurulduğunda genellikle CA ve/veya CA.pl yardımcı komutları da yüklenmiş olur. Sertifikalrı oluşturmak için bu komutu kullanacağız.

İlk olarak komutun kurulu olup olmadığını denetleyin. Genellikle sizin yolunuzda (path) değildir. Red Hat Linux'ta /usr/share/ssl/misc/CA olarak bulunur.

İlk olarak sertifika otoritenizi oluşturun.

$ mkdir certs
$ cd certs
$ /usr/share/ssl/misc/CA -newca
CA certificate filename (or enter to create) <enter>
	
Making CA certificate ...
Using configuration from /usr/share/ssl/openssl.cnf
Generating a 1024 bit RSA private key
................++++++
..............++++++
writing new private key to './demoCA/private/./cakey.pem'
Enter PEM pass phrase: capassword
Verifying password - Enter PEM pass phrase: capassword
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [DE]:
State or Province Name (full name) [NRW]:
Locality Name (eg, city) [Steinfurt]:
Organization Name (eg, company) [Spenneberg.com]:
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:RootCA 2003
Email Address []:ralf@spenneberg.net

Size sorulan Ülke İsmi gibi sorulara uygun yanıtlar verin. Eğer soruların öntanımlı yanıtlarını değiştirmek (benim yukarıda yaptığım gibi) istereniz openssl.cnf dosyasını düzenlemeniz yeterli olur. Bu dosya Red Hat Linux sistemlerde genellikle /usr/share/ssl/openssl.cnf adresinde bulunur.

Yaratılan sertifika otoritesi sadece bir yıl için geçerlidir ama çoğu durumda CA'nın daha uzun geçerlilik süresi olması istenir. Daha sonra imzalayacağınız sertifikaların daha kısa yaşam süreleri olacağından openssl.cnf dosyasını düzenlemek pretik bir çözüm olmaz. Bunun yerine geçerlilik süresini elle düzenlemek en iyisidir:

$ cd demoCA/
$ openssl x509 -in cacert.pem -days 3650 -out cacert.pem
-signkey ./private/cakey.pem
Getting Private key
Enter PEM pass phrase: capassword
$ cd ..

Artık sertifika otoriteniz kullanılmaya hazırdır. Hemen bir sertifika imzalama isteği yaratalım:

$ /usr/share/ssl/misc/CA -newreq
Using configuration from /usr/share/ssl/openssl.cnf
Generating a 1024 bit RSA private key
...............................++++++
...................................++++++
writing new private key to 'newreq.pem'
Enter PEM pass phrase: certpassword
Verifying password - Enter PEM pass phrase: certpassword
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [DE]:
State or Province Name (full name) [NRW]:
Locality Name (eg, city) [Steinfurt]:
Organization Name (eg, company) [Spenneberg.com]:
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:VPN-Gateway
Email Address []:ralf@spenneberg.net

Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
An optional company name []:
Request (and private key) is in newreq.pem

newreq.pem dosyası sertifika imzalama talebini ve şifrelenmiş özel anahraı içerir. Bu dosya daha sonra FreeS/WAN veya Racoon için özel anahtar olarak kullanılabilir. Bir kere talep yaratıldıktan sonra sertifika otoritesini kullanarak onu imzalayabiliriz.

$ /usr/share/ssl/misc/CA -sign
Using configuration from /usr/share/ssl/openssl.cnf
Enter PEM pass phrase: capassword
Check that the request matches the signature
Signature ok
The Subjects Distinguished Name is as follows
countryName      :PRINTABLE:'DE'
stateOrProvinceName  :PRINTABLE:'NRW'
localityName     :PRINTABLE:'Steinfurt'
organizationName   :PRINTABLE:'Spenneberg.com'
commonName      :PRINTABLE:'VPN-Gateway'
emailAddress     :IA5STRING:'ralf@spenneberg.net'
Certificate is to be certified until Apr 29 06:08:56 2004 GMT (365 days)
Sign the certificate? [y/n]:y
 
 
1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n]y
Write out database with 1 new entries
Data Base Updated

CA komutunun sürümüne bağlı olarak sertifika standart çıktıya görüntülenebilir. Aşağıdaki sertifikaya benzer yapıda olmalıdır:

Certificate:
   Data:
	   Version: 3 (0x2)
	   Serial Number: 1 (0x1)
	   Signature Algorithm: md5WithRSAEncryption
	   Issuer: C=DE, ST=NRW, L=Steinfurt, O=Spenneberg.com, 
CN=RootCA 2003/Email=ralf@spenneberg.net
   Validity
	   Not Before: Apr 30 06:08:56 2003 GMT
	   Not After : Apr 29 06:08:56 2004 GMT
   Subject: C=DE, ST=NRW, L=Steinfurt, O=Spenneberg.com, 
CN=VPN-Gateway/Email=ralf@spenneberg.net
   Subject Public Key Info:
	   Public Key Algorithm: rsaEncryption
	   RSA Public Key: (1024 bit)
		   Modulus (1024 bit):
			   00:c5:3b:9c:36:3a:19:6c:a9:f2:ba:e9:d2:ed:84:
			   33:36:48:07:b2:a3:2d:59:92:b0:86:4c:81:2c:ea:
			   5c:ed:f3:ba:eb:17:4e:b3:3a:cc:b7:5b:5d:ca:b3:
			   04:ed:fb:59:3c:c5:25:3e:f3:ff:b0:22:10:fb:de:
			   72:0a:ee:42:4b:9a:d3:27:d3:b6:fb:e9:88:10:c8:
			   47:b7:26:4f:71:40:e4:75:c4:c0:ee:6b:87:b8:6f:
			   c9:5e:66:cf:bb:e7:ad:72:68:b8:6d:fd:8f:4c:1f:
			   3a:a2:0d:43:25:06:b9:92:e7:20:6c:86:15:a0:eb:
			   7f:f7:0b:9a:99:5d:14:88:9b
		   Exponent: 65537 (0x10001)
	X509v3 extensions:
	   X509v3 Basic Constraints:
		   CA:FALSE
	   Netscape Comment:
		   OpenSSL Generated Certificate
	   X509v3 Subject Key Identifier:
		   CB:5C:19:9B:E6:8A:8A:FE:0E:C4:FD:5E:DF:F7:BF:3D:A8:18:7C:08
	   X509v3 Authority Key Identifier:
		   keyid:01:BB:C6:33:BE:F5:9A:5E:B0:0C:5D:BD:41:E9:78:6C:54:AD:66:8E
		   DirName:/C=DE/ST=NRW/L=Steinfurt/O=Spenneberg.com/
CN=RootCA 2003/Email=ralf@spenneberg.net
		   serial:00
	   
	Signature Algorithm: md5WithRSAEncryption
	   6f:89:2b:95:af:f1:8d:4d:b7:df:e8:6d:f7:92:fb:48:8c:c4:
	   1a:43:68:65:97:01:87:a6:84:b5:a1:38:bd:62:74:70:db:9e:
	   78:19:d9:0c:af:18:ad:13:77:56:7d:3f:19:61:da:ba:74:30:
	   8e:c5:50:0e:e3:eb:ff:95:cd:8d:d6:7e:c3:0e:ab:5b:34:94:
	   bc:16:0f:ef:dc:de:40:bb:7d:ba:a2:b8:5d:f9:74:e7:28:58:
	   75:a0:66:d2:8d:85:ba:38:82:08:10:33:ef:be:29:c9:31:9d:
	   63:a9:f7:e0:99:ea:a7:ed:b6:b5:33:1b:1c:4a:a4:05:40:6e:
	   40:7b
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDjDCCAvWgAwIBAgIBATANBgkqhkiG9w0BAQQFADCBgjELMAkGA1UEBhMCREUx
DDAKBgNVBAgTA05SVzESMBAGA1UEBxMJU3RlaW5mdXJ0MRcwFQYDVQQKEw5TcGVu
bmViZXJnLmNvbTEUMBIGA1UEAxMLUm9vdENBIDIwMDMxIjAgBgkqhkiG9w0BCQEW
E3JhbGZAc3Blbm5lYmVyZy5uZXQwHhcNMDMwNDMwMDYwODU2WhcNMDQwNDI5MDYw
ODU2WjCBgjELMAkGA1UEBhMCREUxDDAKBgNVBAgTA05SVzESMBAGA1UEBxMJU3Rl
aW5mdXJ0MRcwFQYDVQQKEw5TcGVubmViZXJnLmNvbTEUMBIGA1UEAxMLVlBOLUdh
dGV3YXkxIjAgBgkqhkiG9w0BCQEWE3JhbGZAc3Blbm5lYmVyZy5uZXQwgZ8wDQYJ
KoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMU7nDY6GWyp8rrp0u2EMzZIB7KjLVmSsIZM
gSzqXO3zuusXTrM6zLdbXcqzBO37WTzFJT7z/7AiEPvecgruQkua0yfTtvvpiBDI
R7cmT3FA5HXEwO5rh7hvyV5mz7vnrXJouG39j0wfOqINQyUGuZLnIGyGFaDrf/cL
mpldFIibAgMBAAGjggEOMIIBCjAJBgNVHRMEAjAAMCwGCWCGSAGG+EIBDQQfFh1P
cGVuU1NMIEdlbmVyYXRlZCBDZXJ0aWZpY2F0ZTAdBgNVHQ4EFgQUy1wZm+aKiv4O
xP1e3/e/PagYfAgwga8GA1UdIwSBpzCBpIAUAbvGM771ml6wDF29Qel4bFStZo6h
gYikgYUwgYIxCzAJBgNVBAYTAkRFMQwwCgYDVQQIEwNOUlcxEjAQBgNVBAcTCVN0
ZWluZnVydDEXMBUGA1UEChMOU3Blbm5lYmVyZy5jb20xFDASBgNVBAMTC1Jvb3RD
QSAyMDAzMSIwIAYJKoZIhvcNAQkBFhNyYWxmQHNwZW5uZWJlcmcubmV0ggEAMA0G
CSqGSIb3DQEBBAUAA4GBAG+JK5Wv8Y1Nt9/obfeS+0iMxBpDaGWXAYemhLWhOL1i
dHDbnngZ2QyvGK0Td1Z9Pxlh2rp0MI7FUA7j6/+VzY3WfsMOq1s0lLwWD+/c3kC7
fbqiuF35dOcoWHWgZtKNhbo4gggQM+++KckxnWOp9+CZ6qfttrUzGxxKpAVAbkB7
-----END CERTIFICATE-----
Signed certificate is in newcert.pem

newreq.pem ve newcert.pem dosyalarının isimlerini anlamlı yenileriyle değiştirmek iyi olacaktır.

$ mv newcert.pem vpngateway_cert.pem
$ mv newreq.pem vpngateway_key.pem

Artık her VPN bağlantısı için bir sertifika oluşturabilirsiniz.

Bir özel anahtarın çalınması veya tehlikeye girmesi durumunda onu iptal etmeniz gerekir, çünkü geçerlilik süresi dolmadığından geçerliliğini hala koruyor durumdadır. İptal edilen anahtarlar sertifika iptal listesinde (CRL) saklanırlar. İlk olarak boş bir liste yaratın:

$ openssl ca -gencrl -out crl.pem
Using configuration from /usr/share/ssl/openssl.cnf
Enter PEM pass phrase: capassword

Eğer No such file hatası alırsanız demoCA/crlnumber dosyasını elle oluşturmanız gerekir. Yeni OpenSSL sürümleri bu dosyaya ihtiyaç duymaktadır.

$ echo 01 > demoCA/crlnumber

Bir sertifikayı iptal etmek için sertifika dosyasına ihtiyacınız vardır. Bu dosya demoCA/newcerts/ dizininde de bulunur. sertifikanın ismi demoCA/index.txt dosyasından okunabilir. Bundan sonra aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:

$ openssl ca -revoke compromised_cert.pem
Using configuration from /usr/share/ssl/openssl.cnf
Enter PEM pass phrase: capassword
Revoking Certificate 01.
Data Base Updated

Bir sertifika iptal edildiğinde sertifika iptal listesi yukarıdaki komutu kullanarak yeniden oluşturulmalıdır.

Windows İstemcileri için Sertifika Oluşturmak

Windows istemciler için sertifika üretirken sertifikanızın geçerlilik süresinin CA'nın geçerlilik süresi içinde kaldığından emin olun. Eğer sertifikanızın geçerlilik süresi CA'nın geçerlilik süresinin dışında kalırsa windows istemciler sertifikayı kabuletmeyecektir!

Sertifikaların bir windows makineye taşınmasının en kolay yolu PKCS#12 değişim formatını kullanmaktır. OpenSSL sertifikanın biçemini değiştirebilir:

$ openssl pkcs12 -export -inkey key.pem -in cert.pem -certfile cacert.pem -out export.p12 -name "Windows Cert"

Bu işlem sırasında sizden bir parola girmeniz istenir. Windows makinede bu parolayı girerek sertifikayı kullanabilirsiniz.

PKCS#12 dosyası oluşturmak için Wincert aracından yararlanabilirsiniz. Bu aracın adresini Bağlantılar bölümünde bulabilirsiniz.